Sản Phẩm Bộ châm phân – Venturi

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 60 Aq115 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.899.800₫ / Bộ

Bộ châm phân V.Drip

Bộ châm dinh dưỡng venturi phi 60

Liên hệ 603.750₫
Liên hệ 271.500₫ / Bộ

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 49

Liên hệ 310.500₫

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 34

Liên hệ 227.500₫ / Cái

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 27

Liên hệ 166.500₫ / Cái

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 49 Aq114 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.467.800₫ / Bộ

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 34 Aq113 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.141.500₫ / Bộ

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat

Liên hệ 3.429.100₫ / Bộ
Liên hệ 2.940.000₫ / Bộ
Liên hệ