Sản Phẩm Hệ thống lọc tưới

Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 60mm

Liên hệ 897.500₫ / Bộ

Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 49mm

Liên hệ 581.000₫ / Bộ

Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 42mm

Liên hệ 550.500₫ / Bộ

Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 34mm

Liên hệ 159.850₫ / Bộ