Sản Phẩm Phụ kiện ống tưới nhỏ giọt

Liên hệ 2.904₫ / Cái
Liên hệ 978₫ / Cái
Liên hệ 7.506₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 20mm

Liên hệ 2.994₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Co ren 21 ra ống LDPE 20mm

Liên hệ 2.934₫ / Cái
Liên hệ 2.892₫ / Cái
Liên hệ 2.790₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống LDPE ren ngoài 21mm

Liên hệ 7.428₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống ldpe ren trong 21mm

Liên hệ 9.864₫ / Cái
Liên hệ 8.250₫ / Bộ
Liên hệ 2.610₫ / Cái
Liên hệ 1.542₫ / Cái
Liên hệ 3.408₫ / Bộ
Liên hệ 7.452₫ / Bộ

Phụ kiện ống LDPE 16

Van khóa 16 cho ống LDPE ren ngoài 21mm

Liên hệ 6.636₫ / Cái
Liên hệ 2.016₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Nút, đầu bịt ống LDPE 16mm

Liên hệ 1.278₫ / cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 16

Liên hệ 2.694₫ / Cái
Liên hệ 1.800₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Co, cút 16mm dùng cho ống LDPE

Liên hệ 1.476₫ / Cái

1 2 3 4 »