Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nối rút hai dây tưới nhỏ giọt dẹp 16mm

1.500 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Chữ Tê ren 21 gắn dây nhỏ giọt dẹp 16mm

4.000 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy chữ T cho dây nhỏ giọt 16mm

7.000 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nút bít cuối ống nhỏ giọt 16mm

3.500 Đ
7.500 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Chữ tê gắn ống nhỏ giọt 16mm

7.000 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy nhỏ giọt 16mm cho dây dẹp (flat hose)

6.500 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Van nối thẳng dây nhỏ giọt 16mm

12.000 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy dây nhỏ giọt dẹp 16mm có roan cao su

3.750 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy ren 21 ra dây nhỏ giọt 16mm dẹp

4.500 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nối thẳng ren vặn dây nhỏ giọt 16mm dẹp

5.100 Đ