Tiêu điểm
Home » » My videos

Súng tưới cây S45 Nodolini chân ren 49mm - Ý ( Việt An Nông )

Súng tưới cây S45 Nodolini chân ren 49mm - Ý ( Việt An Nông )

Views: 2 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Súng tưới cây S45 Nodolini chân ren 49mm - Ý ( Việt An Nông )
Bán kinh phun: 18 - 52m
LƯu lượng: 18 - 52m3/h, áp suất: 1.5 - 6bar.
Liên hệ: Việt An Nông: www.vietannong.com.vn